Новий Фонд Енергоефективності.

Детально розбираємо принципи і механізми роботи фонду і його вплив на віконний і будівельний ринки України.

У даному матеріалі ми намагались більш детально розібратися відносно ідей створення Фонду, механізмів роботи, функціонування, та необхідність такої інституції на даному етапі розвитку енергетичної незалежності нашої держави.

 

 

fond 1
На наші питання відповідав начальник відділу енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства  Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Роман Радченко.

fond 2       
   
 fond 3  
   
fond 4  
   
fond 5  

Доброго дня, пане Радченко. Розкажіть про ідею, мету та передумови створення Фонду енергоефективності.Яка концепція Фонду енергоефективності: завдання, принципи та механізм роботи та що в кінцевому рахунку отримує український споживач.

Створення національних фондів енергоефективності, метою яких є підтримка ініціатив у сфері енергоефективності, передбачено Директивою 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р (стаття 20), зобов’язання України щодо імплементації якої визначено в рамках виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
Відповідно до статті 1 Закону України від 08.06.2017 № 2095 «Про Фонд енергоефективності» (далі – Закон) Фонд енергоефективності утворюється з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquiscommunautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
Ідеєю та завданням Фонду енергоефективності є, зокрема, фінансова та технічна підтримка населення під час впровадження  енергоефективних заходів. Водночас такі заходи дозволяють реалізувати потенціал енергозбереження в житловому секторі на шляху по досягненню національної мети енергозбереження.
Усвоїйдіяльності Фонд енергоефективності керується такими принципами: 1) прозорості; 2) економічної ефективності; 3) законності; 4) конкурентності; 5) добровільності; 6) відповідальності; 7) свободи вибору кінцевим бенефіціаром виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, енергосервісної компанії, банку-партнера або іншого суб’єкта в порядку та згідно з вимогами, визначеними Фондом; 8) єдиного підходу до залучення енергетичних аудиторів, енергосервісних компаній, банків-партнерів та інших суб’єктів, осіб, які здійснюють верифікацію проектів тощо; 9) контролю якості товарів, робіт і послуг щодо проектів, які реалізуються в рамках програм Фонду; 10) верифікації Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, проектів після їх завершення.
Згідно своїх фінансових функцій надаватиме часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності, грантів юридичним та фізичним особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності.
Для участі у програмах Фонду необхідно підготувати документи передбачені підпунктами 1, 2 частини першої статті 13 Закону та сформувати заявку, після чого сформовану заявку подати на обробку до Фонду.
Після цього, структурними підрозділами Фонду приймається рішення про відповідність заявки програмам Фонду та визначення розміру гранту, або надається інформація про відхилення заявки.
У разі відповідності наданих документів програмам Фонду, кінцевому бенефіціару (учаснику програми Фонду) надається підтвердження намірів надати часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності, зазначених у заявці, за умови їх реалізації відповідно до поданої заявки та програм Фонду.
Після отримання підтвердження учасник програми Фонду може за власні кошти реалізувати проект, або залучити банків-партнерів до фінансування заходів з енергоефективності за потребою. По закінченню реалізації проекту, Фондом здійснюється верифікація виконаних заходів з енергоефективності – встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та програмам Фонду.
При підтвердженні відповідності виконаних заходів умовам заявки та програмам Фонду здійснюється часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності (виплата гранту).
Поряд з тим існує підтримка у вигляді часткового відшкодування вартості енергетичного аудиту, за умови виконання умов програм Фонду.

  fond 6
   
  fond 7
   
  fond 8
   
  fond 10
   
  fond 10
   
   fond 11
   
   fond 12
   
  fond 13
   

Як відбувається фінансування Фонду енергоефективності: джерела надходження коштів, принципи їх розподілення та верифікації.

Щодо джерел надходження коштів, то відповідно до частини третьої статті 1 Закону Фонд може отримувати від урядів, агентств та установ іноземних держав, а також від міжнародних фінансових організацій (далі - донорів) фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги відповідно до законодавства України.
Також річний бюджет Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів, які Фонд отримує як гранти або залучає в іншийспосібз будь-якихіншихджерел, не заборонених законом, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом. При цьому обсяг державних коштів у бюджеті Фонду має бути достатнім для досягнення мінімальних цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України.
З цією метою Кабінет Міністрів України може збільшити статутний капітал Фонду або надати Фонду додаткову державну підтримку з Державного бюджету України з урахуванням вимог бюджетного законодавства.
Разом з тим Наглядова рада визначає розподіл бюджету Фонду для фінансування статутної діяльності та затверджує кошторис витрат на утримання Фонду.
Контроль якості реалізації та верифікації проектів з енергоефективності реалізованих в рамках програм Фонду здійснюється відповідно до статті 21 Закону.

Яка взаємодія Фонду енергоефективності з банківським сектором,
та з кінцевим споживачем. Які банки будуть залучатись, відсоткові ставки, схема роботи та інші фінансові питання.

Підготовка порядку прийняття рішення про обрання банків-партнерів, затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з ними відповідно до Закону належить до компетенції Дирекції Фонду енергоефективності та схвалюється Наглядовою радою Фонду енергоефективності.
Надання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, грантів юридичним та фізичним особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності, а також співпраця з банками-партнерами під час розроблення, впровадження та оцінювання якості продуктів Фонду належить, зокрема, до Фінансового офісу Фонду.
Відповідно до статті 39 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), визначення кредитної політики банку входить до виключної компетенції ради банку, в тому числі і визначення відсоткової ставки. Відсоткова ставка визначається також відповідно до укладених кредитних договорів.

Як відрізнятиметься робота Фонду енергоефективності у порівнянні з Державним агентством з енергоефективності та міжнародними енергоефективними програмами (зокрема IQ energy)? І чи продовжить свою роботу Державне агентство з енергоефективності після того, як почне працювати Фонд?

Обговорюючи виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки не можна не відзначити позитивний вплив, як вже прийнято казати в народі, Програми «Теплі кредити».
Доступність щодо участі у програмі для пересічного громадянина та не складність процедури отримання відшкодування дозволила долучити значну кількість учасників програми та привернути увагу суспільства до необхідності запровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.
В рамках реалізації програм Фонду енергоефективності передбачається, зокрема, визначення економічного ефекту від впроваджених проектів, буде надаватись фінансова та технічна підтримка, а також здійснюватись моніторинг реалізації проектів та їх відповідність наданим заявкам та погодженій документації.
Інформація щодо можливого припинення роботи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у зв’язку із започаткуванням роботи Фонду енергоефективності у Мінрегіоні відсутня.
Відповідно до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №676 «Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України» Держенергоефективності є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Як, на вашу думку, має бути побудована взаємодія Фонду енергоефективності та віконної і будівельної галузі в цілому? По якому принципу будуть відбиратись енергоефективні матеріали, та технології?

Світлопрозорі огороджувальні конструкції є невід’ємною частиною огороджувальних конструкцій будинку, а отже під час реалізації енергозберігаючих заходів потенційно можуть бути замінені на більш енергозберігаючі.
Взаємодія Фонду енергоефективності та віконної і будівельної галузей в цілому має бути побудована в рамках чинного законодавства з дотриманням прозорості та умов конкурентності ринку.
Поряд з тим, пунктом 7 частини першої статті 14 Закону передбачено, що Фонд у своїй діяльності керується принципами свободи вибору кінцевим бенефіціаром виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, енергосервісної компанії, банку-партнера або іншого суб’єкта
в порядку та згідно з вимогами, визначеними Фондом.
В той же час органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється у будь-якийспосібвтручатисяв діяльність Фонду, а також у будь-який спосіб впливати на посадових осіб чи працівників Фонду у ході виконання ними службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом та Статутом Фонду.
Разом з тим Фонд надає перевагу підтримці проектів, обладнанню та матеріалам, енергоефективність яких є вищою за мінімальні стандарти і норми, встановлені законом, або вищою за середні значення, доступні на ринку (якщо мінімальні стандарти і норми не встановлені).Вимоги щодо прийнятності встановлюються з урахуванням вимог законодавства щодо енергетичних характеристик будівель.
Відповідно до статті 14 Закону Фонд у своїй діяльності керується наступними принципами: прозорості; економічної ефективності; законності; конкурентності; добровільності; відповідальності; свободи вибору кінцевим бенефіціаром виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, енергосервісної компанії, банку-партнера або іншого суб’єкта в порядку та згідно з вимогами, визначеними Фондом; єдиного підходу до залучення енергетичних аудиторів, енергосервісних компаній, банків-партнерів та інших суб’єктів, осіб, які здійснюють верифікацію проектів тощо; контролю якості товарів, робіт і послуг щодо проектів, які реалізуються в рамках програм Фонду; верифікації Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, проектів після їх завершення.

Чи передбачена Фондом енергоефективності компенсація вартості енергоефективних технологій власникам квартир у багатоквартирних будинках.

Відповідно до частини другої статті 13 Закону 2. кінцевими бенефіціарами гранту є власники (співвласники) будівель.

Коли має на 100% запрацювати Фонд енергоефективності.

Відповідно до частини 5 статті 25 Закону, Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня опублікування Закону (опубліковано 22.08.2017 в газеті «Голос України») забезпечити утворення Фонду енергоефективності, формування його органів управління.
На виконання цього завдання Мінрегіоном наразі розроблено ряд підзаконних нормативно-правових актів. З метою подання цих проектів актів на розгляд Кабінету Міністрів України, вони готуються до процедури погодження з центральними органами виконавчої влади відповідно до регламентних вимог.

Спілкувався
Сергій Кожевніков

 

Другие статьи на эту тему

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку: